وجه تسمیه روستای شریف آباد-راور

  شریف آباد-راور       باتحقیقاتی که درمورد شریف آباد انجام شده به درستی نمی توان دلیل نامگذاری این منطقه رابه نام  «شریف آباد»معین کرد.اما به دلیل اینکه تلمبه ی آبی درسال 1362درشریف آباد احداث شده است وآب مورد نیازکشاورزان این منطقه را تامین می کند.این منطقه رابه نام آن تلمبه یعنی«روستای تلمبه شهیدصدوقی»می شناسند.درفرمانداری شهرستان راورنیز نام این روستا«تلمبه شهیدصدوقی» ثبت شده است.اماتمام مردم شهرستان راورونقشه های جغرافیایی این روستارابا نام«روستای شریف آباد»می شناسند.اما به طوردقیق مشخص نیست که چرا نام این روستا را با این نام ثبت کرده اند.با اینکه می دانیم نام شریف آباد قدمت چندصد ساله دارد.

ویرایش این مطالب

/ 0 نظر / 51 بازدید