# انار

آغازبرداشت انار ازباغات انارشریف آباد راور

     برداشت انارازباغات روستای شریف آبادراوراز اوایل مهرماه آغازشده وتا اواسط آبان ماه ادامه خواهدداشت.شریف آباد یکی ازتولید کنندگان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 54 بازدید