منابع تامین آب وباغهای روستای شریف آباد

منابع تامین آب وباغهای روستای شریف آباد

منابع آب روستای شریف آباد

           درزمان های قدیم به دلیل نبودسیستم لوله کشی آب مردم این روستا آب موردنیازبرای اشامیدن راازآب انباراین روستا که درمرکزاین روستاقرارداشت وآب موردنیازبرای کارهای کشاورزی را ازطریق حفرقنات یا چشمه تامین می کرده اند .اماامروزه تلمبه های آب زیادی درشریف آباد احداث شده است.که نیازمردم این روستا رابرای انجام کارهای کشاورزی تامین می کند.که مهمترین آنها تلمبه شهیدصدوقی است.که درسال 1362احداث شده است.

تلمبه شهیدصدوقی شریف آباد

 

 

تلمبه شهیدصدوقی شریف آباد

درروستای شریف آباد یک قنات وجودداردکه درزمان قدیم آب موردنیازبرای کشاورزان این روستاراتامین می کرده است.این قنات طولانی ترین قنات درشهرستان راورمی باشد.وبیین روستاهای شریف آبادوخیرآباد مشترک بوده است. تاچندین سال قبل این قنات آب داشته ونیازکشاورزان راتامین می کرده اما امروزه به دلیل عوامل طبیعی این قنات خشک شده ونیازبه احیا شدن دارد.همچنین درزمانهای قدیم که این روستا مشکل کمبود آب برای کارهای کشاورزی داشته است.فردی به نام میرزا شفیع خان که در تاریخ راورنقش عمده ای را ایفا کرد.واقدامات زیادی درجهت عمران وآبادی شهر راور انجام داد.که مهمترین کارهایش ساخت باغات در شریف آبادوسایرروستاهای شهر راور واحداث قنات و...بود.میرزا شفیع خان برای انجام کارهای کشاورزی در شریف آبادبامشکل کمبود آب مواجه بود. به همین دلیل به این فکرافتاد که در22کیلومتری این روستا چشمه ی آبی وجود دارد که آب ان هد رمی رود چون درانجا کسی زنگی نمی کرد.وکارکشاورزی انجام نمی شد.

موقعیت چشمه خورندو شریف آباد

        به همین دلیل افرادی را مامور کرد تا ازراه کوهستانی که در جنوب شرقی شریف آباد هست با حفرجوی آب  چشمه را به این روستا برساند.که این کاربسیار مشکل وزمان بر بود اما باتمام این مشکلات میرزا شفیع خان موفق شد که آب چشمه را به شریف آباد برساند وبا این آب به کارهای کشاورزی بپردازد.میرزاشفیع خان باغهای زیادی رادرشریف آباداحداث کرد.که مهمترین باغ آن باغ شفیع خانی می باشد با این که چند ده سال است که آن باغ نابود شده است.وباغهای جدیدی احداث شده است. اما مرد شریف آباد آن باغ را به نام باغ شفیع خانی می شناسند.

 باغ شفیع خانی در شریف آباد

          علاوه برمیرزا شفیع خان فردی به نام حاج غلامعلی خان باغ سروی را در شریف آباداحداث کرد. چون در وسط این باغ چهار درخت سرو بوده به همین دلیل نام این باغ را باغ سروی نامیدند.که پس ازخشک شدن این درختان ازاین درختان برای ساخت دستگاه قالی بافی«کارگاه قالیبافی فخری»استفاد شده وحاج غلامعلی خان با درست کردن مکان تفریحی دروسط این باغ ازاین باغ برای استراحت وتفریح استفاده می کرده است.چون حاج غلامعلی خان درشهرراورزندگی می کرده است.وبرای تفریح به شریف آباد می آمده است.علاوه برمیرزاشفیع خان وحاج غلامعلی خان درسالهای بعدچندبرادرکه سید بوده اندباغی رابه نام باغ سیدها«سیدا» درشریف آباد احداث می کنند.همچنین اشخاص دیگری مثل موسی خان وعیسی خان نیزدر شریف آباد باغهایی را به نام خوداحداث می کنند. که امروزه جای آن باغها باغهای جدیدی احداث شده است.

ویرایش این مطالب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید