کاروانسرای شریف آباد

 شریف آباد-راور

         درزمان قدیم زواروکاروانهای تجاری برای رسیدن به شهرراور و سپس خراسان جهت استراحت درچندکاروانسراکه درمسیرکرمان راوربوده است اطراق می کردند.آنها پس ازتهیه مایحتاج وموادغذایی موردنیازراه کویررادرپیش می گرفتند.درمسیرکرمان به راورآخرین کاروانسرا کاروانسرای شریف آباد بوده است. که توسط حاج غلام علی خان ازاحفادابراهیم خان ظهیرالدوله ساخته شده که امروزه آثاری ازآن برجای نیست.

ویرایش این مطالب

/ 0 نظر / 18 بازدید