شریف آباد-راوردرباشگاه خبرنگاران

           شریف آباد-راور درباشگاه خبرنگاران

طبق خبرگذاری مرکز خبر استان کرمان باغ اناری در روستای شریف آباد راوربرای دومین باردرسال جاری به گل نشسته است.دراین باغ دوهکتاری،شکوفه های جدید که چندبرابرشکوفه های بهاری است درکنارمیوه های درختان انارخودنمایی می کند. آقای نیکروش صاحب باغ ،استفاده ازکودحیوانی استفاده نکردن از سم وآب دهی به موقع را علت دوبار ثمردهی باغ خود می داند.شهرستان راور306هکتارباغ انارمثمردارد.که بیشترآن اختصاص به روستای شریف آباد دارد.

            شریف آباد-راور درباشگاه خبرنگاران

طبق خبرگذاری باشگاه خبرنگاران کشورمان بزقاله ی ناقص الخلقه ای در روستای شریف آبادشهرستان راور متولدشد.این بزقاله ازنوع دوقلوهای به هم چسپیده که دارای دوسر،چهارپاودودست بودند.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید