جمعیت روستای شریف آباد

 روستای شریف آباد

           طبق آماری که توسط کمیته ی آمارجهادسازندگی استان کرمان درآبان 1360 تهیه شده است.تعداد30خانواردرشریف آبادزندگی می کنند.امابه دلیل اینکه این روستا آب وهوای مناسبی داردمردم شهرستان راورنیزبرای سکونت به این روستا آمده اند.وباخریداراضی ازمردم این روستا وباساخت خانه دراین روستا ساکن شده اند. به همین دلیل امروزه جمعیت روستای شریف آبادافزایش پیداکرده که برابر350 نفر است.

ویرایش این مطالب

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید