ساختمانهای پست شریف آباد دردوره قاجار

ساختمانهای پست شریف آباد درزمان قاجار    چهارساختمان در دوره قاجار درابتدای شریف آباد «در ورودی شهرستان راور»ساخته شده بوده که به پست مشهوربودند.ظاهراً این دومکان محل مبادله اخبار و نامه ها بوده است.

پستچی یا مأمور انتقال اخبارو نامه ها محموله پستی یا اخبار مربوطه راتحویل این پستها می داده  و مأموری که درپست بوده با یک اسب تازه نفس محموله را به پست بعدی می رسانده است واگرمحموله یا اخبارمحرمانه بودهمان مأمورفقط اسب خودراعوض کرده وبه راه خودادامه می داده است. همچنین می گویند مأمورین مالیاتی دولت نیزدراین محلها مستقربودند وازکسانی که ازاین جاده عبورمی کردند وکالای تجاری داشته اندعوارض می گرفته اند.که امروزه آثاری ازآن ساختمانها برجای نیست.«1»

منابع:

1.کاربخش راوری-ماشالله-راورشهری درحاشیه کویر-کرمان-مرکزکرمان شناسی-1375

/ 0 نظر / 5 بازدید