روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
استفاده از روش آبیاری قطره ای در روستای شریف آبادراور+عکس

آبیاری قطره ای شریف آبادراور

     آبیاری قطره ای یکی ازروش های پیشرفته وتکامل یافته آبیاری تحت فشاراست که درآن آب به صورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم دراختیاردرختان وانواع محصولات وجینی قرار می گیردوفقط منطقه   اطراف ریشه را خیس می کندودرواقع با مصرف حداقل آب،نیازآبی را تامین می کند.

آبیاری قطره ای شریف آبادراور

     درروستای شریف آبادراورنیزبا بهره گیری ازاین تکنولوژی بخشی از  باغات انارشریف آبادبا این روش آبیاری می شوند.


برچسب‌ها: