روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
تصاویرزیباودیدنی ازچهارفصل روستای شریف آبادشهرستان راور

برای دیدن تصاویرهرفصل روی تصویر موردنظرکلیک کنید.

بهارتابستان

زمستانپاییز