روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
اشعار در مورد شریف آباد

                   شریف آباد که جای باصِفایه            

  کِلِندِش نقره وبیلشِ طلایه

                   اگر مردم نمی دونه بِدونه                

که این دِه از تموم دِه هاجدایه

این شعر را محمدکمالی(کل عبدالله) ازقدیم به یاد داشته است.