روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
شیره پز خانه شریف آباد(کارخانه شیره انگورپزی)

انگورشریف آباد

       درزمان قدیم دردوره قاجاردرمرکزشریف آباد ساختمانی وجودداشته است که نام آن شیرپز خانه بوده است.وبه اصطلاح امروزی کارخانه شیره انگورپزی بوده.باتوجه به اینکه روستای شریف آباد یکی ازپروشدهندگان انگوردرشهرستان راوربوده وانواع انگورسفید به نام های محلی  لوچه، حیطه، فخری ،ریش بابا، عسلو،تیرماهی، شصت عروس، ملائی ومقدونی دراین روستا وجود داشته است. به همین دلیل ازانگورسفیداین روستابرای تولید شیره انگوراستفاده می شده وتمام مراحل تولید شیره انگوردراین شیره پز خانه انجام می شده است.به این صورت بوده است که افرادی باغات انگور این روستارا از صاحبهایشان اجاره می کرده اند و پس از برداشت انگور ازباغات آنهارابه آن کارخانه می برده اند وبافرآیندی که به صورت سنتی بوده است انجام می داده اند و انگوررابه شیره انگور تبدیل می کرده اند.که شیره ی انگور بسیار مرغوبی بوده است وآن شیره ها را به شهرهای مجاور صادر می کردند.در شریف آباشیره ی انگور زیادی تولید می شده است به همین دلیل مردم این روستا مثالی را می زده اند آنها می گفتند برای انتقال شیره ی انگور به شهرستان راور باید آنهارا داخل جوی بریزیم تا آنها به راور برسند.این مثال نشان می دهد که شریف آباد یکی ازبهترین تولید کنندگان شیره انگو دراستان کرمان بوده است.اماامروزه از آن باغات انگوراثری برجای نمانده است.اما ساختمان مخروبه این شیره پز خانه موجود می باشد.

شیره پزخانه درشریف آباد

ساختمان مخروبه شیره پزخانه درروستای شریف آباد

ویرایش این مطالب


برچسب‌ها: شیره پز خانه