روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
روستای شریف آبادازنظربافت روستایی

 روستای شریف آبادازنظربافت روستایی

          روستای شریف آباد ازنظربافت روستایی جزو روستا های بینابین است. چون دراین روستا هم ویژگی روستاهای پراکنده هم ویژگی روستاهای متمرکز مشاهده می شود.درقسمت پراکنده این روستا خانه های مردم درمیان زمین های کشاوزی قراردارد.ودرقسمت متمرکزاین روستا خانه های مردم در کنار جاده ی فرعی کرمان –راور متمرکز شده است.

 تصاویرهوایی بافت پراکنده روستای شریف آباد

تصاویرهوایی بافت متمرکزروستای شریف آباد

 

 

 

 

 


 

        در زمان قدیم جاده ی اصلی کرمان راور ازمیان این روستا می گذشته است. وزائرین حرم امام رضا(ع) نیز برا رسیدن به خراسان ابتدا در این روستا استراحت می کرده اند.وسپس به سفرخودادامه میدادند. تا به  راوروسپس به استراحتگاه بعدی تا اینکه به خراسان برسند. وبه همین دلیل دردوره قاجار آب انباری توسط حاج غلامعلی خان دروسط شریف آباداحداث شدودرسالهای بعد از آن  یعنی درسال های 1360حمام عمومی ومسجدی در مرکز این روستا توسط جهاد سازندگی ساخته شد.

 

مسجدعلی بن موسی الرضا شریف آباد-راور

 که این امرباعث رونق یافتن این روستا شد.درسالهای 1358تا1377رسیدگی زیادی به این روستا میشد تا اینکه در سال 1377به دلیل مشکلات خاصی که وجود داشت.جاده ای اصلی از میان این روستا برداشته شد وجاده ی جدید از کنار این روستا عبور می کرد.که این امر موجب شدتا از موقعیت این روستا کاسته شود.

جاده شریف آباد-جادهی فرعی کرمان راورویرایش این مطالب

 

 

 


برچسب‌ها: بافت روستایی