روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
موقعیت جغرافیایی روستای شریف آباد

موقعیت جغرافیایی روستای شریف آباد-راور

روستای شریف آباد یکی ازروستاهای شهرستان راور در استان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.روستای شریف آباد جزوروستاهای جلگه ای راور محسوب می شود. که ازطرف شمال به شهرستان راور،ازطرف جنوب به جاده ی کرمان - راور،ازمشرق به روستای دهوج وازمغرب به روستای خیرآبادمحدود می شود.