روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ویدئوهای شریف آباد


برچسب‌ها: ویدئو شریف آباد
استفاده از روش آبیاری قطره ای در روستای شریف آبادراور+عکس

آبیاری قطره ای شریف آبادراور

     آبیاری قطره ای یکی ازروش های پیشرفته وتکامل یافته آبیاری تحت فشاراست که درآن آب به صورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم دراختیاردرختان وانواع محصولات وجینی قرار می گیردوفقط منطقه   اطراف ریشه را خیس می کندودرواقع با مصرف حداقل آب،نیازآبی را تامین می کند.

آبیاری قطره ای شریف آبادراور

     درروستای شریف آبادراورنیزبا بهره گیری ازاین تکنولوژی بخشی از  باغات انارشریف آبادبا این روش آبیاری می شوند.


برچسب‌ها:
آغازبرداشت هندوانه ازمزارع روستای شریف آبادراور+عکس

برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شریف آباد

    روستای شریف آباد یکی از مناطق مهم در کشت و تولید گیاهان جالیزی در شهرستان راور می باشد و در بین محصولات جالیزی، هندوانه شریف آباد بیشترین سطح و بالاترین تولید را به خود اختصاص داده است.


برچسب‌ها: